Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2016 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2017
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2017
 7. Plán investičnej výstavby 2017
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Túra na hrad Gýmeš

Ako najlepšie osláviť prvý zimný deň? No predsa dobrou túrou! Vybrali sme sa na zrúcaninu hradu Gýmeš. Čakala nás čarovná zimná rozprávka. Pani Zima poprášila les cukrom a obalila konáre stromov do krásnej inovatky. Mráz nám vyštípal líca, nosy a prsty. Ale nehneváme sa na neho. Stálo to za to 🙂

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania – p. Peter Varga

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 61 ods. 1 a § 88a stavebného zákona začatie stavebného konania  účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň   12.1.2017 (štvrtok) o 10,30 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Pustých Sadoch.

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené s kolaudačným konaním – p. Peter Varga (.pdf)

Vianočné vystúpenie v Základnej škole

Tento rok sme si na vianočné vystúpenie nacvičili divadelné predstavenie pod názvom Za čarovnými okienkami. Scenár napísala pani učiteľka Ivana a spolu s pani učiteľkou Viki sa zručne zhostili réžie. Naše deti v miniškoličke sú fantastické herecké talenty, a preto predstavenie nemohlo dopadnúť inak ako na jednotku s hviezdičkou 🙂 Po predstavení sa konal tradičný vianočný jarmok v spolupráci so šikovnými rodičmi, ktorí spolu s deťmi vyrobili nádherné vianočné predmety, doplnky a dekorácie. Tešíme sa opäť na budúci rok.

Ochrana vodomerov v zimnom období

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú na svojich vodovodných prípojkách nainštalované vodomery, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie. K zamrznutiu vodomerov dochádza najmä v nezakrytých vodomerných šachtách s nedostatočnou hĺbkou a na prípojkách s malými nepravidelnými odbermi. Vodomery sú vo vlastníctve prevádzkovateľa verejného vodovodu, odberateľ však v zmysle zákona o verejných vodovodoch a všeobecných zmluvných podmienok dodávky vody, nesie plnú zodpovednosť za ich poškodenie.

Preto Vám odporúčame skontrolovať vodomery najmä v neobývaných domoch, v rekreačných chatkách a v podobných zariadeniach s minimálnym a nepravidelným odberom vody a prijať vhodné opatrenia napr. zakrytím vodomernej šachty alebo vodomernej zostavy v šachte.

Zároveň Vás upozorňujeme o včasné odvodnenie vnútorných rozvodov vody v neobývaných domoch. V takýchto objektoch odporúčame zavrieť hlavný uzáver vody za vodomerom, aby v prípade poškodenia vnútorných rozvodov nedochádzalo k ich zatopeniu vodou.