VZN 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady pre rok 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g),  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady pre rok 2017 (.pdf)