Ochrana vodomerov v zimnom období

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú na svojich vodovodných prípojkách nainštalované vodomery, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie. K zamrznutiu vodomerov dochádza najmä v nezakrytých vodomerných šachtách s nedostatočnou hĺbkou a na prípojkách s malými nepravidelnými odbermi. Vodomery sú vo vlastníctve prevádzkovateľa verejného vodovodu, odberateľ však v zmysle zákona o verejných vodovodoch a všeobecných zmluvných podmienok dodávky vody, nesie plnú zodpovednosť za ich poškodenie.

Preto Vám odporúčame skontrolovať vodomery najmä v neobývaných domoch, v rekreačných chatkách a v podobných zariadeniach s minimálnym a nepravidelným odberom vody a prijať vhodné opatrenia napr. zakrytím vodomernej šachty alebo vodomernej zostavy v šachte.

Zároveň Vás upozorňujeme o včasné odvodnenie vnútorných rozvodov vody v neobývaných domoch. V takýchto objektoch odporúčame zavrieť hlavný uzáver vody za vodomerom, aby v prípade poškodenia vnútorných rozvodov nedochádzalo k ich zatopeniu vodou.

Škôlkári pracujú aj v zime

Deti v predškolskom veku majú rady nielen pohyb a zábavu. Rady veci skúmajú a poznávajú. Spoločne vytvárame priestor pre motivujúce edukačné situácie, rozvíjame hru, posilňujeme sociálne väzby medzi deťmi. Deti rady pozorujú zmeny v prírode, maľujú, strihajú, kreslia, navliekajú korálky, čím si zdokonaľujú jemnú motoriku rúk. Zdolávajú prekážkovú dráhu, čítajú obrázky v knižkách, maľované čítanie a tak spoznávajú grafémy-písmenká, sledujú dej v obrázkoch.