Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania – p. Peter Varga

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 61 ods. 1 a § 88a stavebného zákona začatie stavebného konania  účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň   12.1.2017 (štvrtok) o 10,30 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Pustých Sadoch.

Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania a nariadenie ústneho konania spojené s kolaudačným konaním – p. Peter Varga (.pdf)