Škôlkári pracujú aj v zime

Deti v predškolskom veku majú rady nielen pohyb a zábavu. Rady veci skúmajú a poznávajú. Spoločne vytvárame priestor pre motivujúce edukačné situácie, rozvíjame hru, posilňujeme sociálne väzby medzi deťmi. Deti rady pozorujú zmeny v prírode, maľujú, strihajú, kreslia, navliekajú korálky, čím si zdokonaľujú jemnú motoriku rúk. Zdolávajú prekážkovú dráhu, čítajú obrázky v knižkách, maľované čítanie a tak spoznávajú grafémy-písmenká, sledujú dej v obrázkoch.

Stridžie dni

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. Na Luciu sme povymetali z kútov domov zlých duchov. Zakoledovali sme v domácnostiach, ba zavítali sme aj na OcÚ, kde sa práve konalo zastupiteľstvo :-). Vykoledovali sme si kopec sladkostí a nejaké peniažky, ktoré použijeme v našej miniškoličke. Je treba zachovávať kultúrne dedičstvo našej krásnej krajiny.

VZN 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady pre rok 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g),  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8, ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pusté Sady pre rok 2017 (.pdf)

VZN 3/2016 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2017

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods.4, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, §103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. omiestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 3/2013 pre rok 2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Pusté Sady.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pusté Sady č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 (.pdf)

VZN 2/2016 o výške príspevku na úhradu nákladov pobytu dieťaťa v materskej škole

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa  na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole.

VZN č. 2/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole.