Poznávanie adventných tradícií v Materskej škole

Príchod Vianoc prežívame v MŠ všetci spolu a snažíme sa deťom sprostredkovať čoraz viac informácií o ľudových tradíciách, historických udalostiach a regionálnych zvykoch v našej obci. V predprimárnom vzdelávani uprednostňujeme učenie zážitkom a vlastnou skúsenosťou. V MŠ deti vlastnoručne ozdobujú vianočný stromček, pripravujú a ozdobujú medovníčky, chystajú malé vianočné posedenie, koledujú v obci a podobne.

Čertovská vedecká konferencia v Základnej škole

Každoročne sa na Mikuláša učíme v Čertovskej škole. Nebolo tomu inak ani tento rok. usporiadali sme vedeckú konferenciu v Pekle. Robili sme s deťmi rôzne čertovské pokusy. Niektoré sa čertovsky vydarili, iné nám tak trochu čertovsky nevyšli. Dozvedeli sme sa čo – to o povrchovom napätí vody, o statickej elektrine, o rozpínavosti telies, o šírení zvuku, vyrobili sme si telefóny, vybuchujúcu sopku a plameň sviečky “zhltol” všetok kyslík 🙂 Na záver dňa stál vďaka čerticiam na školskej chodbe krásny vianočný stromček. 🙂

Mikuláš v Materskej škole

Najkrajším momentom v adventnom období je príchod dobrého Mikuláša, ktorý detičky vždy obdaruje sladkým balíčkom. Prekvapením je aj príchod pomocníkov – čertov a anjelikov. Naše deťúrence si pre vzácnu návštevu pripravili veselý program a pre rodičov kolektív MŠ pripravil príjemné posedenie s malým občerstvením.

Mikuláš 2016

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2016 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2017
 6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2017
 7. Plán investičnej výstavby 2017
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11.  Záver