5. obecná zabíjačka

Oznámenie o vydaní dodatočného stavebného povolenia – p. Peter Varga

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa §88 ods. 1 písm. b) a §88a stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti dodatočne povoľuje stavbu Rodinný dom – prístavba a nadstavba pre stavebníkov Peter Varga a manželka Marta, rod. Dudášová na pozemku parc. č. 75/3, katastrálne územie Pusté Sady:

Dodatočné stavebné povolenie – Peter Varga – plné znenie (.pdf)

Orez a výrub stromov v okolí elektrických vedení

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. §11 ods. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote mi. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Orezy listnatých drevín je možné realizovať vo vegetačnom období od 1.4. do 30.9. Výrub drevín je možné vykonávať mimo vegetačného obdobia.

 

Pozvánka na 13. reprezentačný ples športovcov

Obecný úrad Pusté Sady Vás srdečne pozýva na 13. reprezentačný ples športovcov, ktorý sa uskutoční 11. februára 2017 o 19:00 v priestoroch Kultúrneho domu Pusté Sady. Do tanca hrá DJ Tomáš.

Cena vstupenky: 40 EUR/pár. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade Pusté Sady alebo v Pohostinstve Daniela Pusté Sady. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle +421 907 787 273.

Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na 5. obecnú zabíjačku

Obecný úrad Pusté Sady a RaVOD Pata Vás pozývajú na 5. obecnú zabíjačku spojenú s posedením pri zabíjačkových špecialitách, ktorá sa uskutoční 21. januára 2017. Predaj pečených zabíjačkových špecialít (jaternica, klobása, pečené mäso) začína od 12:00. O príjemnú atmosféru sa postará spevokol Pustakerčanka a DJ JOJO.

Miesto konania: Areál za kultúrnym domom Pusté Sady. Všetkých srdečne pozývame!