Zmluvy 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za rok 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
NATUR-PACK, a.s.- Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s obalov zo dňa 24.6.201629.12.2017NATUR-PACK, a.s. - Dodatok č. 1 (.pdf)
Ema Gubáňová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A21.12.2017Zmluva o nájme bytu - Ema Gubáňová (.pdf)
ADELI, s.r.o.-Poskytovanie rehabilitačných služieb23.11.2017Zmluva o poskytovaní rehabilitačných služieb (.pdf)
ADELI Center, s.r.o.-Zmluva o ubytovaní23.11.2017Zmluva o ubytovaní (.pdf)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky0107-PRB/2016/ZZáložná zmluva07.11.2017Záložná zmluva č. 0107-PRB/2016/Z (.pdf)
Naša domová správa , s.r.o.-Výkon bytovej správy domov Horizont A a Horizont B30.10.2017Zmluva o výkone správy (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta26a/§52a/2017Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby30.10.2017Dohoda 26a/§ 52a/2017 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.Dodatok k zmluveDodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie20.10.2017Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie (.pdf)
ZSE Energia, a.s.9408791306Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie20.10.2017Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 9408791306 (.pdf)
ZSE Energia, a.s.9408791310Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie20.10.2017Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 9408791310 (.pdf)
Úrad vlády Slovenskej republiky339/2017Dotácia na rehabilitačný pobyt po úraze09.10.2017Zmluva 33/2017 UVSR (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.121726530Zmluva o pripojení bytového domu Horizont B25.09.2017Zmluva o pripojení 1 (.pdf)
Západoslovenská distribučná, a.s.121726573Zmluva o pripojení bytového domu Horizont B25.09.2017Zmluva o pripojení 2 (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Jaroslava Drápalová (.pdf)
Jana Faturová-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Jana Faturová (.pdf)
Patrik Hornák-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Patrik Hornák (.pdf)
Tomáš Kohút-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Tomáš Kohút (.pdf)
Katarína Kohútová-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Katarína Kohútová (.pdf)
Martin Kollárik-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Martin Kollárik (.pdf)
Ivana Korecová-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Ivana Korecová (.pdf)
Miroslav Kožuch-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Miroslav Kožuch (.pdf)
Miriam Ščasná-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Miriam Ščasná (.pdf)
Kristián Szerencés-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Kristián Szerencsés (.pdf)
Radoslav Vaško-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Radoslav Vaško (.pdf)
Michal Vivodík-Nájomná zmluva - Bytový dom A20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom A - Michal Vivodík (.pdf)
Roman Bojnanský-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Roman Bojnanský (.pdf)
Matúš Čačaný-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Matúš Čačaný (.pdf)
Gabriela Janíčková-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Gabriela Janíčková (.pdf)
Agneta Juhanyak-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Agneta Juhanyak (.pdf)
Katarína Krišková-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Katarína Krišková (.pdf)
Barbora Macháčová-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Barbora Macháčová (.pdf)
Róbert Rajčo-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Róbert Rajčo (.pdf)
Dominik Szerencés-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Dominik Szerencsés (.pdf)
Jozef Vandák-Nájomná zmluva - Bytový dom B20.09.2017Nájomná zmluva - bytový dom B - Jozef Vandák (.pdf)
LEDKY, s.r.o.-Realizácia verejného osvetlenia v obci12.09.2017Zmluva o dielo o realizácii verejného osvetlenia v obci (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia101/POD-11/17Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku08.08.2017Zmluva č. 101/POD-11/17 (.pdf)
TINAMA, s.r.o.-Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby03.08.2017Zmluva o zriadení vecných bremien (.pdf)
Lindák Rastislav - NILTEXZ201736401_ZDodávka záhradných kompostérov určených na zber a zhodnocovanie BRKO28.07.2017Kúpna zmluva č. Z201736401_Z (.pdf)
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.-Úprava verejného priestranstva12.07.2017Zmluva o dielo - ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. (.pdf)

Príloha k zmluve o dielo - rekonšrtrukcia verejných priestranstiev (.pdf)
Štátny fond rozvoja bývania, TINAMA, s.r.o.200/134/2016Záložná zmluva01.07.2017Záložná zmluva 200/134/2016 (.pdf)
Via-kom, s.r.o.-Zmluva o dielo - rekonštrukcia autobusových zastávok26.06.2017Zmluva o dielo o rekonštrukcii autobusových zastávok v obci Pusté Sady (.pdf)

Príloha k zmluve o dielo - rekonštrukcia autobusových zastávok (.pdf)
Michal Halada-Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti21.06.2017Kúpna zmluva - Michal Halada (.pdf)
TINAMA, s.r.o.Dodatok č. 1Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 115.06.2017Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1 (.pdf)
TINAMA, s.r.o.Kúpna zmluva č. 1Kúpna zmluva č. 114.06.2017Kúpna zmluva č. 1 - TINAMA s.r.o. (.pdf)
TINAMA, s.r.o.Dodatok č. 2 ku Zmluve o budúcej zmluve 1/2015Dodatok č. 2 ku Zmluve o budúcej zmluve 1/201513.06.2017Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve č. 1-2015 (.pdf)
TINAMA, s.r.o.Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 22.07.2015Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 22.07.201513.06.2017Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 22.07.2015 (.pdf)
BOMAT s.r.o.-Zmluva o zbere odpadu03.04.2017Zmluva o zbere odpadu (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta5/§50j/NS/2017Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 27.03.2017Dohoda 5/§50j/NS/2017 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta3/2017/§54/ŠnZPoskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených27.03.2017Dohoda 3/2017/§54/ŠnZ (.pdf)
TINAMA, s.r.o.-Nájomná zmluva medzi na obecné pozemky k výstavbe čističky odpadových vôd a odlučovača ropných látok 16.03.2017Nájomná zmluva - ČOV (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - Základná škola10.03.2017Zmluva o dodávke plynu - Základná škola (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - Kostol10.03.2017Zmluva o dodávke plynu - Kostol (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - Obecný úrad 10.03.2017Zmluva o dodávke plynu - Obecný úrad (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - Materská škola10.03.2017Zmluva o dodávke plynu - Materská škola (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.-Zmluva o dodávke plynu - Klub dôchodcov10.03.2017Zmluva o dodávke plynu - Klub dôchodcov (.pdf)