Oznámenie o vydaní dodatočného stavebného povolenia – p. Peter Varga

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa §88 ods. 1 písm. b) a §88a stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti dodatočne povoľuje stavbu Rodinný dom – prístavba a nadstavba pre stavebníkov Peter Varga a manželka Marta, rod. Dudášová na pozemku parc. č. 75/3, katastrálne územie Pusté Sady:

Dodatočné stavebné povolenie – Peter Varga – plné znenie (.pdf)