Rozhodnutie o trvalom užívaní stavby – rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, povoľuje podľa §26 ods. 3 a 4 vodného zákona a §76 a 82 stavebného zákona pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. trvalé užívanie stavby “Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150 v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka”.

Povolenie pre trvalé užívanie stavby “Rekonštrukcia vodovodného potrubia DN150 v obciach Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka” (.pdf)