Nebezpečné vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, ako aj fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov, ktoré je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané v každom ročnom období a to nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante eviduje v roku 2015 20 prípadov a v roku 2016 17 prípadov vzniku požiaru v súvislosti s vypaľovaním suchých trávnatých porastov, pričom tieto požiare poškodzujú nielen životné prostredie, ale zapríčiňujú aj škody na majetkoch a niekedy aj na životoch.

Vypaľovanie porastov, bylín a kríkov je podľa §8 písm. a) a §14 ods. 2 písm. b) zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 EUR, resp. v blokovom konaní do výšky 100 EUR a právnickej osobe resp. fyzickej osobe – podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596 EUR.