Oznámenie o začatí spojeného územného konania – p. Mesároš a manželka

Obec Pusté Sady zverejňuje oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania  podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou – p. Lukáš Mesároš a manželka Mária Mesárošová, rod. Vargová:

Oznámenie o začatí spojeného územného konania – p. Mesároš a manželka (.pdf)

 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení vodnej stavby

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, dodatočne povoľuje pre spoločnosť TINAMA, s.r.o. uskutočnenie vodnej stavby “Vonkajšia kanalizácia – ČOV” budovanú v rámci stavby “Bytové domy HORIZONT”.

Dodatočné stavebné povolenie – “Vonkajšia kanalizácia – ČOV” (.pdf)

Pozvánka na Stavanie Mája 2017

Obec Pusté Sady Váš pozýva na slávnostné stavanie Mája, ktoré sa uskutoční 29. apríla 2017 v Športovom areáli Pusté Sady. Program:

  • 17:00 – Futbalový zápas Starí Páni
  • 19:00 – Stavanie Mája

O hudobný program sa postará skupina TEMPOBAND a spevácky zbor Pustakerčanka. Je pripravené bohaté občerstvenie. Všetkých srdečne pozývame!

Oznam o zápise do Materskej školy pre školský rok 2017/2018

V zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky č. 308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková    po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto a termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018.

Zápis detí do MŠ V Pustých Sadoch sa uskutoční od 2.5.2017 – do 5.5.2017 v budove MŠ Pusté Sady od 9:00 – do 16:00 hod. Termín vydávania rozhodnutí o prijatí/resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je stanovený na deň 26.5.2017.

 

Noc s Andersenom

Ďalší ročník Noci s Andersenom za nami. Tento rok sme ho prežili s knihou Alica v Krajine zázrakov. Čítali sme úryvky, vyrábali pozvánku na Čaj o piatej u Klobučníka, kreslili postavy z knihy, písali CINQUAINY, opis postáv tiež nesmel chýbať. Najväčším dobrodružstvom však bolo hľadanie pokladu. Deti chodili v trojiciach na pripravené stanovištia, ich úlohou bolo zvládnuť logické, športové i zdravotnícke úlohy, poskladaním hesla sa potom mohli rozbehnúť za sladkým pokladom. Večer sme ukončili rozprávkou na dobrú noc a šup do spacákov. Ráno každý “spáč” dostal diplom za perfektné zvládnutie úloh 🙂