Oznam o zápise do Materskej školy pre školský rok 2017/2018

V zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky č. 308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková    po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto a termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018.

Zápis detí do MŠ V Pustých Sadoch sa uskutoční od 2.5.2017 – do 5.5.2017 v budove MŠ Pusté Sady od 9:00 – do 16:00 hod. Termín vydávania rozhodnutí o prijatí/resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je stanovený na deň 26.5.2017.