Oznámenie o začatí spojeného územného konania – p. Mesároš a manželka

Obec Pusté Sady zverejňuje oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania  podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou – p. Lukáš Mesároš a manželka Mária Mesárošová, rod. Vargová:

Oznámenie o začatí spojeného územného konania – p. Mesároš a manželka (.pdf)