Deň Zeme 2017 v Materskej škole

Naša MŠ má prírodovedné a environmentálne zameranie. Detičky vedieme od útleho veku k pozorovaniu, skúmaniu a poznávaniu prírody, prírodných javov. V tento deň kladieme dôraz hlavne na praktické skúsenosti a zážitky detí priamo v prírode vysádzaním letničiek do kvetináčov. Deti pracujú samostatne, vzájomne si pomáhajú a o kvietky sa pravidelne starajú.