Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 13. júna 2017 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu  s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Splnenie podmienok pre ŠFRB – Bytové domy Horizont
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver