Zmluvy – júl 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac júl 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Záložná zmluva 200/134/2016 – Štátny fond rozvoja bývania, spoločnosť TINAMA s.r.o. a Obec Pusté Sady (.pdf)

Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o. o úprave verejného priestranstva (.pdf)

Kúpna zmluva č. Z201736401_Z na dodávku záhradných kompostérov určených na zber a zhodnocovanie BRKO (.pdf)