Zverejnenie elektronickej adresy

Obec Pusté Sady v zastúpení starostom obce Ing. Tomášom Nemečkom týmto zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017: obecpustesady@mail.t-com.sk