Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2017 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ  s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce 
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

MŠ tentokrát privítala všetky svoje deti vo vynovených priestoroch – vymaľovanou herňou, spálňou, vstupnou chodbou, tiež novým funkčným nábytkom pre deti a výmenou interiérových svietidiel.

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2017