Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2017 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2018
  6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2018
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver