Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra 2017 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4.   Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  5. Schválenie rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2018
  6. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2018
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)