Zmluvy 2018

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2018. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Ema Gubáňová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A20.12.2018Ema Gubáňová - 2018 (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.12.2018Radoslav Vaško - 2018 (.pdf)
V+M s.r.o.-Dodávateľsko odberateľská zmluva - dodávka a odber Fe odpadu26.11.2018Dodávateľsko-odberateľská zmluva - V+M s.r.o. (.pdf)
AQUASECO s.r.o.1805Zmluva o dielo - akreditovaný odber a rozbor bodovej vzorky na odtoku ČOV22.11.2018Zmluva o dielo 1805 - AQUASECO s.r.o. (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - okresný úrad Trnava57/TR/2018Poskytnutie finančného príspevku na projekt "Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady"12.11.2018Zmluva 57/TR/2018 (.pdf)
LEDKY, s.r.o.-Zmluva o dielo - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Pusté Sady09.11.2018Zmluva o dielo LEDKY, s.r.o. (.pdf)

Príloha č. 1 - Výkaz-výmer - rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Pusté Sady (.pdf)
Michaela Donáthová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A28.09.2018Michaela Donáthová - 2018 (.pdf)
Úrad vlády Slovenskej republiky-Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 - nákup športovej výbavy pre detské a juniorské futbalové mužstvo Pusté Sady19.09.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu 2018 (.pdf)
Jozef Vandák-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Jozef Vandák - 2018 (.pdf)
Dominik Szerencés-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Dominik Szerencés - 2018 (.pdf)
Róbert Rajčo-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Róbert Rajčo - 2018 (.pdf)
Barbora Macháčová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Barbora Macháčová - 2018 (.pdf)
Katarína Krišková-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Katarína Krišková - 2018 (.pdf)
Agneta Juhanyak-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Agneta Juhanyak - 2018 (.pdf)
Gabriela Janíčková-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Gabriela Janíčková - 2018 (.pdf)
Matúš Čačaný-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B19.09.2018Matúš Čačaný - 2018 (.pdf)
Michal Vivodík-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Michal Vivodík - 2018 (.pdf)
Kristián Szerencés-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Kristián Szerencés - 2018 (.pdf)
Miriam Ščasná-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Miriam Ščasná - 2018 (.pdf)
Radoslav Vaško-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Radoslav Vaško - 2018 (.pdf)
Jaroslav Kožuch-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Jaroslav Kožuch - 2018 (.pdf)
Martin Kollárik-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Martin Kollárik - 2018 (.pdf)
Tomáš Kohút-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Tomáš Kohút - 2018 (.pdf)
Katarína Kohútová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Katarína Kohútová - 2018 (.pdf)
Patrik Hornák-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Patrik Hornák - 2018 (.pdf)
Jana Faturová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Jana Faturová - 2018 (.pdf)
Jaroslava Drápalová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A19.09.2018Jaroslava Drápalová - 2018 (.pdf)
Všeobecná úverová banka, a.s.903/2018/UZZmluva o termínovanom úvere č. 903/2018/UZ22.08.2018Zmluva o termínovanom úvere 903/2018/UZ (.pdf)
Všeobecná úverová banka, a.s.-Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1390/2018/D22.08.2018Dohoda o vyplňovacom práve k zmenke č. 1390/2018/D (.pdf)
Všeobecná úverová banka, a.s.900/2018/UZZmluva o termínovanom úvere č. 900/2018/UZ22.08.2018Zmluva o termínovanom úvere č. 900/2018/UZ (.pdf)
Všeobecná úverová banka, a.s.-Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1386/2018/D22.08.2018Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1386/2018/D (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný s.r.o.-Zmluva o dielo - vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady09.08.2018Zmluva o dielo - vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady (.pdf)
Obec Zemianske Sady-Zmluva o spolufinancovaní stavby "vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady"09.08.2018Zmluva o spolufinancovaní stavby - vybudovanie chodníka v obci Pusté Sady (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia103/POD-202/18Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - Výsadba novej zelene v obci Pusté Sady - Bytové domy Horizont01.08.2018Zmluva 103/POD-202/18 (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra-Dodatok č. 1 k zmluve 072TT13001926.07.2018Dodatok č. 1 k zmluve 072TT130019 (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra-Dodatok č. 1 k zmluve 072TT13001826.07.2018Dodatok č. 1 k zmluve 072TT130018 (.pdf)
ČSOB Leasing, a.s.ZIN/18/06262Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva - 9 miestne motorové vozidlo04.07.2018Zmluva ZIN/18/06262 (.pdf)
KM CARS, s.r.o.2018042Kúpa 9 miestneho motorového vozidla s úpravou pre ZŤP29.06.2018Kúpna zmluva č. 2018042 (.pdf)

Príloha č. 1 - špecifikácia predmetu kúpy (.pdf)

Príloha č. 2 - Všeobecné obchodné podmienky (.pdf)

Príloha č. 3 - Záručné podmienky (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/27Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby25.06.2018Dohoda 18/05/52A/27 (.pdf)
Support and Consulting s.r.o.042/2018Poskytovanie služieb projektového manažmentu pre projekt "Úprava verejných priestranstiev v obci Pusté Sady"07.06.2018Zmluva 042/2018 (.pdf)
Support and Consulting s.r.o.041/2018Poskytovanie služieb projektového manažmentu pre projekt "Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Pusté Sady"07.06.2018Zmluva 041/2018 (.pdf)
Lindák Rastislav - NILTEXZ201736401_ZDodávka záhradných kompostérov na zber a zhodnocovanie BRKO14.05.2018Príloha č.3- Zmluva č. Z201736401_Z (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/17Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby26.04.2018Dohoda 18/05/52A/17 (.pdf)
Ing. Michal Kotman-Mandátna zmluva - technický dozor na stavbách "Úprava verejných priestranstiev v Pustých Sadoch" a "Rekonštrukcia autobusových zastávok v Pustých Sadoch"05.04.2018Mandátna zmluva - Ing. Michal Kotman - 04/2018 (.pdf)
Jozef Kotúček-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont B29.03.2018Zmluva o nájme bytu - Jozef Kotúček (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra072/TT130019Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - úprava a tvorba verejných priestranstiev13.03.2018Zmluva 072/TT130019 (.pdf)
Pôdohospodárska platobná agentúra072/TT130018Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - rekonštrukcia autobusových zastávok13.03.2018Zmluva 072/TT130018 (.pdf)
Natur-Pack, a.s.Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi08.03.2018Dodatok č. 1 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/054/15Poskytnutie príspevku na vytvorenie pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ23.02.2018Dohoda 18/05/054/15 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/50J/2Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti23.02.2018Dohoda 18/05/50J/2 (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta18/05/52A/10Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby23.02.2018Dohoda 18/05/52A/10 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 4 k zmluve č. 1/2008Stanovenie cien za zber a prepravu separovaných zložiek odpadu01.02.2018Dodatok č. 4 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)