Generálny pardon na nezmluvný odber vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON“ všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., si počas trvania generálneho pardonu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  

V prípade preukázania neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu po skončení generálneho pardonu si Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., bude uplatňovať voči neoprávneným odberateľom náhradu škody, zmluvnú pokutu a úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného pripojenia.