Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční 12. júna 2018 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ  s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce – Záverečný účet za rok 2017
 5. Schválenie preklenovacieho úveru pre projekt PRV  SR 2014 – 2020
 6. Schválenie Programu odpadového hospodárstva  na roky 2016 – 2020
 7. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 – 2023
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver