Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 12. júna 2018 o 18:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce – Záverečný účet r. 2017
 5. Schválenie preklenovacieho úveru pre projekt PRV SR 2014 – 2020
 6. Schválenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
 7. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022
 8. Rôzne  
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)