Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 25. septembra 2018 o 18:00 hod. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce      
  5. Rôzne  
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva (.pdf)