Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva  1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch,  ktoré sa uskutoční  dňa  04. decembra 2018 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Vymenovanie zástupcu starostu a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2019
 12. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2019
 13. Rôzne
 14. Diskusia
 15. Schválenie uznesenia
 16. Záver