Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – 13.03.2019

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční 13. marca 2018 o 17.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Interpelácia poslancov
  5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
  6. Plán investičnej výstavby na rok 2019
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver