Zvýšené riziko výskytu požiarov v prírodnom prostredí

Hasiči upozorňujú! V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú nielen seba a okolie, ale aj prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa obraciame na všetkých občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

  • nevypaľujte suché trávnaté porasty!
  • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa oheň môže rozšíriť!
  • nefajčite v lesoch!
  • na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené – ohniská!
  • pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €!

Vážení občania, chrániť lesné porasty a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.