Zápis detí do Materskej školy v Pustých Sadoch pre školský rok 2019/2020

V zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky č. 308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto a termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019.

Zápis detí do MŠ V Pustých Sadoch sa uskutoční od  2.5.2019 – do 3.5.2019 v budove MŠ Pusté Sady od 9:00 – do 16:00 hod.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Spravidla sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov veku, prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne sa môže prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, personálne podmienky a dieťa dosahuje požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je stanovený na deň 31.05.2019.