Matematické rozcvičky

Matematika s geometriou sú kamarátky aj v našej škôlke. Každú voľnú chvíľku využívame na hravé aktivity so zaujímavým matematickým nápadom pre deti. Stimulujeme ich pozornosť, logické myslenie, verbálne vyjadrovanie, vlastnú argumentáciu, riešenie problému, či vlastný postup.

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby – Zuzana Valentová

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe §90 stavebného zákona prerokoval žiadosť Zuzany Valentovej rod. Valentovej, bytom Čajkovského 15, 949 11 Nitra, zo dňa 4.3.2019, o odstránenie stavby “Rodinný dom s.č. 64” na pozemku parcela č. 112/2, katastrálne územie Pusté Sady.

Na podklade výsledkov tohto konania podľa §88 odst. 3 stavebného zákona povoľuje vlastníčke stavby Zuzane Valentovej rod. Valentovej odstránenie stavby rodinného domu s.č. 64, na pozemku parcela číslo 112/2, k.ú. Pusté Sady.

Rozhodnutie o odstránení stavby – Zuzana Valentová – plné znenie (.pdf)

 

Vyčistime si svoje okolie 2019

Zápis detí do Materskej školy v Pustých Sadoch pre školský rok 2019/2020

V zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky č. 308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto a termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019.

Zápis detí do MŠ V Pustých Sadoch sa uskutoční od  2.5.2019 – do 3.5.2019 v budove MŠ Pusté Sady od 9:00 – do 16:00 hod.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Spravidla sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov veku, prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Výnimočne sa môže prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, personálne podmienky a dieťa dosahuje požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy.

Termín vydávania rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je stanovený na deň 31.05.2019.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 25.04.2019

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 25.04.2019 v čase od 8:00 do 11:00 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty:

Pusté Sady č. 1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 105/BL, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 130/VE, 130/ZA, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 229/VE, 238, 240, 244, 363/1

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.