Výzva na predkladanie cenových ponúk – Automobil pre obec Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk – zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predmet obstarávania je nový osobný automobil určený pre potreby Obecného úradu v obci Pusté Sady.

Predpokladaná hodnota zákazky: 18 067,39 eur bez DPH.

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 31.10.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je do: 30.08.2018, do 12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Osobný automobil pre obec Pusté Sady“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Osobný automobil pre obec Pusté Sady – úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)
Opis predmetu zákazky (.pdf)