Výzva na predkladanie cenových ponúk – Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk – zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predmetom obstarávania je inštalácia a montáž nového kamerového systému, ktorý má byť umiestnený v obci Pusté Sady. Nový dodávaný kamerový systém a jeho súčasti, ktoré sú predmetom zákazky musia byť kompatibilné s existujúcim kamerovým systémom v obci Pusté Sady. Víťazný uchádzač spolu s dodaním predmetu obstarávania zabezpečí aj návrh na zapojenie do elektrických rozvodov a jeho revízne potvrdenie. Súčasťou dodávky musí byť projektová dokumentácia elektrického pripojenia nového kamerového systému.

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 601,00 eur bez DPH

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 31.10.2019

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.09.2018, do 12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Pusté Sady, Hlavná 131, 925 54 Pusté Sady. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk; ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

1. Výzva na predkladanie cenových ponúk – Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady – úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)

2.Technická správa – Kamerový systém Puste Sady (.pdf)

3. Mapa s fotodokumentáciou – Kamerový systém Pusté Sady (.pdf)

4. Výkaz – výmer – Kamerový systém Pusté Sady (.pdf)