Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 18.09.2019

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 4.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2019 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba
 7. Základná škola, Materská škola – informácia o začiatku školského roka
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver