Oznámenie o strategickom dokumente – územný plán obce Vinohrady nad Váhom

Obec Vinohrady nad Váhom v zmysle § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Vinohrady nad Váhom.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Vinohrady nad Váhom“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (17. 09. 2019), t.j. najneskôr do 02. 10. 2019 na adresu:

Okresný úrad Galanta
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta 

Email: frantisek.antal@minv.sk
Fax: 031/788 25 06
Tel. 031/788 61 07

Miesto a čas konzultácie k strategickému dokumentu:

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. k uvedenému strategickému dokumentu je možné uskutočniť na Okresnom úrade Galanta, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta, 1. poschodie, číslo dverí 35, počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

 1.  v listinnom  vyhotovení:
  1. OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 1. posch., č. dv. 35
  2. Obec Vinohrady nad Váhom, č. 355, 925 55  Vinohrady nad Váhom
 2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vinohrady-nad-vahom

Oznámenie o strategickom dokumente – územný plán obce Vinohrady nad Váhom – úplné znenie (.pdf)

Ako sme sa hrali na zajkov

Hudobno pohybové hry a pohybové cvičenia sú v materskej škole často tematicky orientované na zvieratká. Deti rady zvieratká napodobňujú, opisujú ich vlastnosti, hrajú sa na zvieracie rodinky. V hudobno-pohybovej hre “Zajačik v jamôčke sedí sám” sa každé z detí ocitlo v roli zvieratka. V závere tejto vzdelávacej aktivity deti výtvarne vyjadrili svoje zážitky, pocity, poznatky.

S knihou je aj v piatok trinásteho veselo

Tohtoročný piatok trinásteho bol zároveň aj Dňom pozitívneho myslenia. Čo nám navodí ten najpozitívnejší pohľad na život? No predsa hra a dobrá kniha! Spojili sme  čítanie s hrou a zažili veselý deň. Deti si vypočuli rozprávky od skvelej spisovateľky Sylvie Plath z knihy Čarovný oblek Maxa Nixa. Pre Maxa sme potom vymysleli rôzne krásne obleky. Neskôr sme ochutnali chute a vône Kuchyne pani Čerešničkovej, kde sa kuchynské spotrebiče rozhodli robiť všetko naopak. Aj my sme si vyskúšali stať sa na chvíľu niekým iným. Deti sa preobliekli do kostýmov, stali sa dámami, starenkami, starčekmi,  fiflenami, poľovníkmi, jednoducho kýmkoľvek a zahrali si krátke etudy. Poslednou rozprávkou bola Báseň o posteliach. Lenže nie o obyčajných, ale o tých najfantastickejších! Postele od výmyslu sveta sme stvárnili na výkresoch. 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 18.09.2019

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 4.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2019 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Investičná výstavba
 7. Základná škola, Materská škola – informácia o začiatku školského roka
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver