Zber odpadov – jeseň 2019

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje, že v mesiaci október prebehne zber týchto druhov odpadov:

Vo štvrtok 24. októbra 2019 od 8:00 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu. Budú sa zberať všetky domáce elektrospotrebiče (chladničky, práčky, mikrovlnné rúry, vysávače, šijacie stroje, žehličky, počítače, tlačiarne, žiarivky, vŕtačky, kosačky, elektrické hračky, termostaty, akumulátory a batérie, oleje a obaly zo starých farieb – no tie len v nepriepustných obaloch). Kyseliny, postreky a neidentifikovateľné kvapaliny nebudú predmetom zberu!!!

Elektroodpad si vyložte pred svoj dom až ráno! Zamedzíte tým vykradnutiu elektročastí osobami, ktoré na to nemajú oprávnenie. V prípade potreby s vyloženým elektrospotrebičov Vám pomôžu pracovníci obce.

V sobotu a nedeľu 26. a 27. októbra 2019 sa uskutoční jesenný zber veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú v týchto dňoch pristavené pri zadnej bráne cintorína v Pustých Sadoch. Do kontajnerov je zakázané ukladať komunálny odpad a zelený odpad zo záhrad.

Na ukladanie zeleného odpadu zo záhrad (kvety, tráva, drevný odpad zo strihania a orezávania drevín, krovín, stromov, vypletá burina, zhnité ovocie a zelenina, štiepka, šupy z čistenia zeleniny a ovocia) je určené zberné miesto v lokalite nad futbalovým ihriskom, na začiatku čerešňovej cesty vľavo. Zelený odpad je prísne zakázané ukladať do zberných 120 l nádob, určených na komunálny odpad.

Obecný úrad upozorňuje všetkých občanov na prísny zákaz spaľovania akéhokoľvek odpadu na záhradách a dvoroch rodinných domov. Spaľovanie odpadov je porušenie zákona o odpadoch, za ktoré je možné uložiť sankcie.

Nebuďme ľahostajní k prírode, trieďme odpad!