Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady

V rámci zvýšenie prevencie kriminality a bezpečnosti obyvateľov v obci Pusté Sady (ďalej “obec”) bol v roku 2018 vypracovaný projekt s názvom: “Dobudovanie kamerového systému v obci Pusté Sady (ďalej “projekt”). Cieľom projektu zameraného na oblasť situačnej prevencie bola realizácia kamerového systému pre 24 hodinové monitorovanie vo vybraných častiach obce.

Na základe výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej “ministerstvo”) bol projekt spracovaný a podaný. V roku 2018 bola žiadosť o dotáciu na projekt schválená ministerstvom a podporená dotáciou v sume 5 000,00 EUR.

Projekt bol v roku 2019 zrealizovaný a jeho celkové náklady boli vo výške 11 3880,00 EUR, z toho spolufinancovanie obcou bolo v sume 6388,00 EUR.

Nový kamerový systém v obci bude monitorovať nasledovné ulice, resp. lokality:

  1. Vstup do obce sever
  2. Obecný úrad smer autobusová zastávka
  3. Obecný úrad smer Dom kultúry
  4. Vstup do obce juh

“Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.”