Oznámenie o začatí spojeného územného konania – Zuzana Hubináková

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania  podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou. Žiadateľka  Zuzana Hubináková rod. Valentová, bytom podala dňa  19.8.2019  na  Obecný úrad v Pustých Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Novostavba rodinného domu STILO MINI ZO “, na pozemku parc. č. 112/1, 112/2 a 112/3,  kat. územie  Pusté Sady.

Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby – Zuzana Hubináková – úplné znenie oznámenia (.pdf)