Stavebné povolenie – Zuzana Hubináková

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníčku podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu: „Novostavba rodinného domu STILO MINI ZO“ pre stavebníčku: Zuzana Hubináková rod. Valentová na pozemku  parc. č.  112/1, 112/2 a 112/3, kat. územie Pusté Sady.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – Zuzana Hubináková, rod. Valentová (.pdf)