VZN 1/2019 o dani z nehnuteľnosti pre rok 2020

Obec Pusté Sady v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 ods. 1 a 2, §7 ods.4, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2, §17 ods. 2,3,4 a 6, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľnosti č. 1/2019 pre rok 2020 podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Pusté Sady.

VZN 1/2019 o dani z nehnuteľností pre rok 2020 (.pdf)