Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 10.12.2019

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 10. decembra 2019 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie Rozpočtu obce Pusté Sady na rok 2020
 7. Schválenie VZN obce Pusté Sady na rok 2020
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 10.12.2019 (.pdf)