Zmluvy 2020

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy v roku 2020. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106126283Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106126283 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106126459Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106126459 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215134Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106215134 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215154Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106215154 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215128Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106215128 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215118Zmluva o dodávke plynu17.12.2020Zmluva 9106215118 (.pdf)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.9106215149Zmluva o dodávke plynu17.12.2020 Zmluva 9106215149 (.pdf)
Filip Hornáček a Patrícia Hornáčková-Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena13.11.2020Zmluva o zriadení vecného bremena - Filip Hornáček a Patrícia Hornáčková (.pdf)
GA-AUDIT s.r.o.-Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.201920.10.2020Zmluva GA-AUDIT s.r.o. 2020 (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia111/POD-202/20Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na projekt "Revitalizácia zelene vo verejnom priestore"01.10.2020Zmluva 111/POD-202/20 (.pdf)
Roman Bako-Zmluva o dielo - Rekonštrukcia interiérového vybavenia Obecného úradu v Pustých Sadoch17.08.2020Zmluva o dielo - Roman Bako (.pdf)
KŠ s.r.o.-Zmluva o dielo - Výstavba nového detského ihriska v obci20.07.2020Zmluva o dielo KŠ s.r.o. (.pdf)

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo - Cenová ponuka uchádzača z verejného obstarávania na predmet zákazky (.pdf)
Trnavský samosprávny kraj170-PRcov/OAaVP/4518/2020Účelová dotácia na realizáciu projektu "Bojujeme s koronavírusom"03.07.2020Zmluva 170-PRcov/OAaVP/4518/2020 (.pdf)
Zemné a stavebné práce Ščasný, s.r.o.-Zmluva o dielo na projekt "Oplotenie a terénne úpravy v obci Pusté Sady"18.06.2020Zmluva o dielo "Oplotenie a terénne úpravy v obci Pusté Sady" (.pdf)
Okresný úrad Trnava023382/2020Dohoda o odovzdaní majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky do vlastníctva obce Pusté Sady03.06.2020023382/2020 (.pdf)
Komingstav s.r.o.-Mandátna zmluva - technický dozor na stavbe "Rekonštrukcia interiéru Kultúrny dom Pusté Sady" a "Výstavba nového oplotenia v areáli ZŠ Pusté Sady"29.05.2020Mandátna zmluva - Komingstav s.r.o. (.pdf)
Dušan Mesároš-Zmluva o dielo "Stavebné práce v priestoroch Domu kultúry a Obecného úradu v Pustých Sadoch"25.05.2020Zmluva o dielo Dušan Mesároš (.pdf)
Emília Kollárová-Zmluva o nájme bytu - Bytový dom Horizont A29.04.2020Emília Kollárová - 2020 (.pdf)
Prima banka Slovensko, a.s.-Zmluva o bežnom účte - účet samosprávy31.03.2020Zmluva o bežnom účte (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta20/05/054/24Zabezpečenie podmienok aktivačnej činnosti a poskytnutie príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivačnou činnosťou v rámci projektu "Pomôž svojej obci"27.03.2020Dohoda č. 20/05/054/24 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o Dodatok č. 7 k zmluve č. 1/2008Cena za zber a prepravu nádob na komunálny odpad17.03.2020Dodatok č. 7 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)

ZmluvaKOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. - Zmluva č. 1/2008
INSA, s.r.o., MACH TRADE, spol. s r.o. 302322/2020Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi25.02.2020Zmluva o nakladaní s použitými batériami INSA, s.r.o. (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 1/2008Cena za zber a prepravu nádob na komunálny odpad16.01.2020Dodatok č. 6 k zmluve č. 1/2008 (.pdf)
NATUR-PACK, a.s.-Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 24.06.2016 02.01.2020NATUR-PACK, a.s. - Dodatok č. 3 (.pdf)
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.Dodatok č. 6 k zmluve č. 105/2009Stanovenie druhov odpadu a cien za ich zneškodnenie01.01.2020Dodatok č. 6 k zmluve č. 105/2009 (.pdf)

KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. - Zmluva 105/2009 (.pdf)