Zápisnica z vyhodnotenia ponúk – Výstavba nového detského ihriska v obci

Obec Pusté Sady zverejňuje Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk na projekt “Výstavba nového detského ihriska v obci”, ktoré prebehlo 28. februára 2020.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na projekt “Výstavba nového detského ihriska v obci” (.pdf)

Video: 16. reprezentačný ples športovcov v Pustých Sadoch

Pozrite si krátke video zo 16. reprezentačného plesu športovcov, ktorý sa konal 22. februára 2020 v Kultúrnom dome Pusté Sady. Na úvod sa hosťom predstavili šikovní tanečníci z Akadémie tanca v Nitre. Po výborných ukážkach tancov sa už rozbehla zábava pod taktovkou DJ-a Tomáša a DJ-a Tóna.

Oznámenie o strategickom dokumente – ÚPO Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Zemianske Sady, Zmeny a doplnky č. 2/2020.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Zemianske Sady, Zmeny a doplnky 2/2020“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (21. 02. 2020), na adresu: Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36  Galanta  

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

  1.  v listinnom  vyhotovení :
    1. OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 1. posch., č. dv. 35
    2. Obec Zemianske Sady, Obecný úrad, 925 54  Zemianske Sady 42
  2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR :https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-zemianske-sady-zmeny-doplnky-2-2020