Oznámenie o začatí spojeného územného konania – Zuzana Hubináková

Žiadateľka  Zuzana Hubináková rod. Valentová, bytom podala dňa  16.1.2020  na  Obecný úrad v Pustých Sadoch žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Novostavba rodinného domu “, na pozemku parc. č. 112/1, 112/4 a 112/5,  kat. územie  Pusté Sady. Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebný konaním podľa § 39a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov.

Obec Pusté Sady, úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznamuje podľa § 18 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a v  súlade s § 61 ods. 1 a ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb.. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  začatie stavebného konania dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2  stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí spojeného územného konania – Zuzana Hubináková – úplné znenie (.pdf)