Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba nového detského ihriska v obci

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na projekt “Výstavba nového detského ihriska v obci”.

Predmetom zákazky je výstavba nového detského ihriska v areály základnej školy v obci Pusté Sady. Stavba sa bude realizovať na pozemku p.č.84/3, k.ú. Pusté Sady (zastavaná plocha a nádvorie).

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 11 975,34 Eur.

Lehota na predkladanie ponúk: 27.02.2020 12:00.

Ponuku je potrebné zaslať v písomnej forme poštovou prepravou, kuriérom alebo osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa. Ponuku po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávnosti, ktoré vznikli pri vyhodnotení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR. Ponuka musí byť uchádzačom predložená v uzatvorenej neprehľadnej obálke s označením „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania „Výstavba nového detského ihriska v obci“, ako aj obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa a uchádzača.

Termín otvárania ponúk: 28.02.2020 10:00

Výzva na predkladanie ponúk – Výstavba nového detského ihriska v obci – kompletné znenie (.pdf)

Výkaz – výmer (.pdf)
Zmluva o dielo – vzor (.pdf)
Návrh na plnenie kritérií (.pdf)
Obrazová príloha – herné prvky – vzor (.pdf)