Video: Fašiangový sprievod a pochovávanie basy 2020

Ani sme sa nenazdali a fašiangové obdobie je opäť za nami. V predvečer Popolcovej stredy sa v obci Pusté Sady tradične konal fašiangový sprievod po obci. Následný obrad pochovania basy vykonali naši stáli hostia – dychová hudba Šúrovanka. Pripomeňte si skvelé masky a predpôstnu atmosféru prostredníctvom krátkeho videa:

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 10.03.2020

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2020 o 18.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Plán investičnej výstavby na rok 2020
 7. Plán kultúrno – spoločenských akcií v roku 2020
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver