Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady – Školský rok 2020/2021

V zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.  306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky č. 308/2009 Z.z. riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto, termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021.

Zápis detí do Materskej školy v Pustých Sadoch sa uskutoční 6.5.2020 v budove MŠ Pusté Sady od 9:00 do 12:00 hod.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ v Pustých Sadoch:

  1. Do MŠ si prijímajú deti vo veku od3 do 6 rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
  2. Prijímané sú deti, ktoré majú osvojené hygienické návyky.
  3. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (predškoláci) a deti s odkladom školskej dochádzky.
  4. Deti po dovŕšení 2,5 roku veku sa prijímajú iba výnimočne, ak to umožní kapacita materskej školy.