Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 16.06.2020

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 7.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa  uskutoční dňa 16. júna 2020 o 16.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2019
 7. Investičná výstavba v roku 2020
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver