Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.06.2020

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2020 o 16:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Schválenie Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2020
 7. Investičná výstavba v roku 2020
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 16.06.2020 (.pdf)