Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 01.10.2020

Obec Pusté Sady zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Úrad podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. októbra 2020 tieto opatrenia:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 01. októbra 2020 (.pdf)